Dé Belgische circulaire zetel.

Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Toepasselijkheid

Behoudens andersluidende overeenkomst zijn alle handelingen, diensten en overeenkomsten van of met SOFAR BV, met maatschappelijke zetel te Zavelstraat 1, 2870 Puurs-Sint-Amands (Breendonk), KBO 0791.481.990, RPR Antwerpen, afdeling Mechelen, onderworpen aan deze algemene voorwaarden. De klant verklaart de bepalingen van deze algemene voorwaarden te kennen en ze te aanvaarden. De klant verzaakt aan de toepassing van zijn eigen algemene (aankoop)voorwaarden. Een overeenkomst komt slechts tot stand na de schriftelijke bevestiging door SOFAR. Een begin van uitvoering geldt als bevestiging, tenzij die onder voorbehoud gebeurd is.

Artikel 2. Ethiek

SOFAR BV is een ambassadeur van culturele, etnische en religieuze waarden en tolerantie. SOFAR BV verwacht van al haar partners, voor zover mogelijk en haalbaar, dat zij een groen beleid en groene praktijken promoten. Discriminatie op grond van onder meer kleur, leeftijd, geslacht, seksuele geaardheid, etniciteit, handicap, religie, politieke voorkeur, lidmaatschap van een vakbond of burgerlijke staat wordt niet getolereerd. SOFAR BV verwacht van haar partners dat zij:

  • Denken, praten, handelen en zich gedragen op een wijze die strookt met de waardigheid van een zorgzame en voorkomende vakman;
  • Te allen tijde de wetgeving van het land of het gastland, de lokale cultuur, tradities, gebruiken en praktijken respecteren;
  • Alle belanghebbenden bij het project met respect, beleefdheid en voorkomendheid behandelen;
  • Zich niet bezondigen aan handelingen van seksueel, fysiek of psychologisch misbruik of uitbuiting van een persoon;
  • Voorzichtig omspringen met het materieel van de klant en van iedere belanghebbende bij het project;
  • Respect tonen voor het milieu, met inbegrip van de flora en fauna en dit promoten;
  • De grootste discretie aan de dag leggen bij het omgaan met vertrouwelijke informatie van zowel de materialen van de klant en/of belanghebbenden.

Artikel 3. Bestelling en Annulatie

Alle bestellingen moeten schriftelijk, hetzij per post, hetzij per email worden bevestigd door SOFAR BV en door de klant. Offertes zijn vrijblijvend. Behoudens uitdrukkelijk andersluidend beding wordt een bestelling pas aanvaard en wordt de uitvoering ervan slechts aangevat door SOFAR BV mits volledige voorafbetaling van een voorschot van 50% van de waarde van de bestelling. Een bestelling kan enkel schriftelijk geannuleerd worden. De annulering is slechts geldig mits een schriftelijke aanvaarding door SOFAR BV. In dat geval is er door de klant een forfaitaire vergoeding verschuldigd van 5% van de waarde van de bestelling, behoudens de mogelijkheid om een hogere vergoeding te eisen wegens de effectieve geleden schade, tenzij het annuleren van de bestelling gebeurt als gevolg van een wanprestatie vanwege SOFAR BV. In geval van annulering of het uitstel door de klant van een (gehele of gedeeltelijke) bestelling minder dan 24 uur voor de datum waarop de uitvoering ervan is gepland zal een schadevergoeding van twee derden van het bedrag van de bestelling door SOFAR BV worden gefactureerd, tenzij het annuleren van de bestelling gebeurt als gevolg van een wanprestatie vanwege SOFAR BV. De klant erkent dat de schadevergoedingsbedragen vernoemd in dit artikel redelijk zijn gezien de kosten die voor SOFAR BV gepaard gaan met het (laattijdig) annuleren en/of uitstellen van een bestelling.

Artikel 4. Levering en Aanvaarding

Leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn niet bindend, tenzij dit uitdrukkelijk overeengekomen werd. SOFAR BV streeft er evenwel naar de leveringstermijnen te respecteren en zal vertragingen meedelen aan de klant. Vertraging in de uitvoering van de bestelling kan nooit een aanleiding zijn tot schadevergoeding of tot ontbinding van de overeenkomst of annulering van de bestelling, tenzij dit het gevolg zou zijn van een wanprestatie vanwege SOFAR BV. De klant moet de ontwerpen, werken en/of producten onmiddellijk in ontvangst nemen en nakijken. Klachten zijn enkel geldig indien ze schriftelijk plaats vinden, binnen de acht dagen na de levering en in ieder geval voor gebruik. Alle informatie die SOFAR BV beschikbaar stelt over een werk of ontwerp is steeds onder voorbehoud van fouten, vergissingen of foute inlichtingen door de klant. Foto’s of audiovisuele producties op de website van SOFAR BV zijn louter informatief en in geen geval bindend. Tenzij anders overeengekomen in de bijzondere voorwaarden, zijn in een offerte en bestelling de bewerking van de geleverde ontwerpen, werken en/of producten begrepen. Bijkomende aanpassing van de ontwerpen, werken en/of producten in functie van opmerkingen van de klant kunnen uitmonden in extra tijdsbesteding en bijkomende kosten en vergoeding voor SOFAR BV. SOFAR BV zal de klant tijdig of voor de aanvang van de extra tijdsbesteding en het aangaan van bijkomende kosten inlichten. De klant beslist in functie hiervan of de gevraagde bewerking van de ontwerpen, werken en/of producten wordt doorgevoerd aan de overeengekomen meerprijs.

Artikel 5. Facturatie en Betaling

Facturen zijn contant betaalbaar op de vervaldatum en op het rekeningnummer vermeld op de factuur. Protest van facturen dient binnen de vijf werkdagen na factuurdatum, schriftelijk en aangetekend aan SOFAR BV bezorgd te worden. Bij niet-betaling op de vervaldag van een factuur wordt ze van rechtswege en zonder dat er een voorafgaandelijke ingebrekestelling vereist is, verhoogd met een forfaitair schadebeding van 10% op het totaalbedrag van desbetreffende factuur met een minimum van € 50,- en nalatigheidsinteresten aan de intrestvoet zoals voorzien in de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties tot datum van effectieve betaling. De overdracht van materiële eigendom op roerende goederen geleverd door SOFAR BV, heeft slechts plaats na volledige betaling van de overeengekomen prijs. Zolang geen volledige betaling heeft plaatsgevonden, is de klant niet gerechtigd de producten te vervreemden, het materiële bezit ervan af te staan of ze in de ruimste zin van het woord te gebruiken.

Artikel 6. Intellectuele Eigendom

Behoudens de intellectuele eigendomsrechten die SOFAR BV toebehoren, zal de klant SOFAR BV vrijwaren voor en beschermen tegen alle vorderingen die voortvloeien uit een inbreuk door de klant op octrooien, licenties, handels- en fabrieksgeheimen, auteursrechten, persoonlijkheidsrechten, tekeningen en modellen die gevorderd worden door derden bij de levering van producten of diensten door SOFAR BV. SOFAR BV vrijwaart de klant voor alle vorderingen en schadevergoedingen die voortvloeien uit een inbreuk door SOFAR BV op auteurs- en naburige rechten evenals persoonlijkheidsrechten van derden die in opdracht van SOFAR BV hebben bijgedragen aan de uitvoering van de bestelling van de klant. Het intellectueel eigendomsrecht ten aanzien van de te leveren bestelling van goederen en/of diensten, gebaseerd op een ontwerp van SOFAR BV komt haar exclusief toe, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. SOFAR BV is te allen tijde gerechtigd haar werk te signeren en/of haar naam te vermelden op het ontwerp, op het product of in de generiek/colofon van een publicatie of op een aankondiging. Tenzij anders overeengekomen heeft SOFAR BV het recht om alle elementen van de bestelling te gebruiken voor promotie, onder meer op haar website. Het is de klant enkel toegestaan het werk of het ontwerp te exploiteren, openbaar te maken of te verveelvoudigen gedurende de termijn, in het grondgebied en voor de specifieke exploitaties door partijen overeengekomen in de bijzondere voorwaarden.

Artikel 7. Aansprakelijkheid en Verzekering

De door SOFAR BV geleverde goederen of diensten beantwoorden aan de normen en praktijken van zorgvuldigheid, vaardigheid en ijver die gewoonlijk worden gehanteerd bij gelijkaardige ondernemingen onder gelijkaardige omstandigheden op het ogenblik van de bestelling en beantwoorden aan de overeengekomen specificaties en vereisten vermeld in de bestelling. Het risico en de kosten van transport van producten en eventuele verzekeringskosten zijn steeds voor rekening van de klant, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen werd of tenzij er sprake is van nalatigheid of een opzettelijke of zware fout door SOFAR BV. SOFAR BV zal enkel aansprakelijk zijn voor de directe schade die het rechtstreeks en noodzakelijk gevolg is van haar grove nalatigheid, zware fout of opzet in het kader van de uitvoering van de bestelling. In geen geval zal zij aangesproken kunnen worden tot vergoeding van indirecte schade zoals winstderving, verlies van cliënteel, enige vorm van intresten, (invordering)kosten…. De aansprakelijkheid van SOFAR BV is steeds beperkt tot de totale waarde van de bestelling of zal, bij gebreke aan dergelijke waardebepaling, nooit een maximaal bedrag van € 2.500,00 overschrijden. Iedere vordering tot schadevergoeding lastens SOFAR BV dient te worden ingesteld binnen de 2 jaar na hetvoorkomen van de (vermeende) schadeverwekkende gebeurtenis, op straffe van verval van de vordering tot schadevergoeding.

Artikel 8. Vertrouwelijkheid

Alle informatie (met inbegrip van documenten, bestanden, beeldmateriaal, presentatiedecks of methodieken, creatieve inhoud en ideeën, software, financiële informatie, klanteninformatie …), van welke aard ook, op welke wijze ook ter beschikking gesteld aan een van de partijen, is en blijft eigendom van de partij die de informatie oorspronkelijk bezat; zal met vertrouwelijkheid worden behandeld door de andere partij en op geen enkele wijze worden meegedeeld of bekend gemaakt aan een derde zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van de eigenaar; zal uitsluitend worden gebruikt voor het doel waarvoor deze ter beschikking werd gesteld, en zal op eerste verzoek van de eigenaar worden terugbezorgd.

Artikel 9. Voortijdige Beëindiging en Overmacht

Elke partij mag de uitvoering van de bestelling voorafgaand aan de levering of aanvaarding ervan beëindigen door een schriftelijke kennisgeving aan de andere partij: (i) als de andere partij een handeling heeft gesteld die oneerlijkheid, ontrouw, corruptie of fraude inhoudt, (ii) als de andere partij een grove nalatigheid begaat, opzettelijk wangedrag vertoont, geen professioneel of geen ethisch gedrag aan de dag legt met betrekking tot de uitvoering of (iii) als de andere partij een materiële bepaling of voorwaarde schendt en nalaat de situatie binnen 10 dagen na ontvangst van een schriftelijk verzoek hiertoe recht te zetten; (iv) indien een geval van overmacht langer dan 1 maand aanhoudt en partijen er niet in geslaagd zijn een gepaste oplossing te vinden, (v) met onmiddellijke ingang als de andere partij insolvabel of failliet zou worden verklaard of een overdracht doet of andere regeling treft ten gunste van haar schuldeisers. Geen enkele Partij zal aansprakelijk zijn voor de niet-naleving van haar verplichtingen (behoudens de betaling van eventueel verschuldigde bedragen) wanneer deze niet-naleving een gevolg is van oorzaken buiten haar redelijke wil, zoals, maar niet beperkt tot, brand, overstroming, stakingen, sociale onrust, oorlog (verklaard of niet verklaard), embargo’s, blokkades, wettelijke beperkingen, voorschriften van de overheid. De beëindiging gebeurt zonder afbreuk te doen aan eventuele rechten die een partij zou hebben met betrekking tot een eventuele schending door de andere partij van een van de bepalingen, wanneer deze schending voor de beëindiging gebeurde.

Artikel 10. Nietigheid, Toepasselijk Recht en Geschillen

Partijen erkennen dat de nietigheid van één van de clausules uit de overeenkomst, niet de nietigheid van de hele overeenkomst met zich meebrengt. In dit geval verbinden partijen zich er toe de nietige clausule te vervangen door een rechtsgeldige clausule die zo dicht mogelijk bij de oorspronkelijke bedoeling van de partijen aanleunt. Deze algemene voorwaarden evenals de toepassing ervan bij de uitvoering van bestellingen of leveringen van goederen worden beheerst door het Belgisch recht, met uitsluiting van de regels inzake internationaal privaatrecht. Alle geschillen die in dit verband ontstaan en niet minnelijk geregeld kunnen worden tussen partijen zullen worden voorgelegd aan de rechtbanken van Antwerpen, België.